Přihláška

PŘIHLÁŠKA DO OBECNÍ KNIHOVNY PODLESÍ

EVIDENČNÍ ČÍSLO ČTENÁŘE: ............................................................................................

Jméno a příjmení, titul (hůlkovým písmem):................................................................................

Datum narození:............................................................................................................................

Trvalé bydliště: Ulice:................................................................................................................. Město:............................................. PSČ:.................................................................................

Telefon:................................ E-mail:...........................................................................

Jsem: (vhodné zakroužkujte)

studující   pracující   důchodce   ZTP ZTP-P   ostatní _________________________________________________________________________Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s knihovním řádem OBECNÍ KNIHOVNY PODLESÍ a zavazuji se ho dodržovat. Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů za účelem poskytování výpůjčních služeb knihovny. Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoli změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovnici.

Podpis čtenáře:..............................................................................................................................

Za OBECNÍ KNIHOVNU PODLESÍ převzala: ..........................................................................

Dne: ...........................................................................................................................................

Vyplňte jen tehdy, pokud se jedná o čtenáře mladšího 15ti let.

PROHLÁŠENÍ RODIČE (zákonného zástupce):

Jméno a příjmení, titul (hůlkovým písmem):................................................................................

Datum narození:............................................................................................................................

Trvalé bydliště: Ulice:...................................................................................................................

Město:............................................. PSČ:.................................................................................

Telefon:................................ E-mail:...........................................................................

Prohlašuji tímto, že jsem zákonným zástupcem čtenáře. Dále prohlašuji, že přejímám odpovědnost za dodržování knihovního řádu OBECNÍ KNIHOVNY PODLESÍ ze strany čtenáře.

Datum:.................................... Podpis rodiče (zákonného zástupce): .................................

Za OBECNÍ KNIHOVNU PODLESÍ převzala: ......................................................................