Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD
OBECNÍ KNIHOVNY PODLESÍ

1. Čtenářem knihovny se může stát každý občan, který:

- vyplní a podepíše přihlášku do Obecní knihovny Podlesí (Se získanými osobními údaji
uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.)

- se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny

- při zápisu předloží svůj platný průkaz totožnosti (za děti do 15 let nese zodpovědnost jejich
zákonný zástupce)

2. Knihy lze zapůjčit na dobu maximálně 2 měsíců a to zcela ZDARMA

- výpůjční doba může být prodloužena jedině tehdy, když o knihu nežádá další čtenář

3. Čtenář je povinen:

- seznámit se s knihovním řádem OBECNÍ KNIHOVNY PODLESÍ a svým podpisem na
přihlášce stvrzuje jeho znalost

- hlásit změnu osobních údajů, ztrátu průkazu do knihovny, poškození či ztrátu zapůjčené
knihy či časopisu

- prokázat se při návštěvě knihovny čtenářským průkazem

- chránit knihy, časopisy i další informační prameny před poškozením (včetně obalu) a ztrátou

4. Čtenář má právo:

- zapůjčit si jakoukoli knihu, pokud na ni není rezervace

- rezervovat si knihu

- prohlédnout si knihy

- kdykoli se z knihovny odhlásit

5. Čtenáři je zakázáno v budově Obecního úřadu a OBECNÍ KNIHOVNY PODLESÍ:

- kouřit, užívat alkohol či omamné látky

- vpisovat do knih

- vytrhávat listy z knih

- slepovat případné vytržení či poškození knihy

- být hlučný a rušit ostatní

6. Poruší-li čtenář hrubě výpůjční řád, může být z knihovny vyloučen


SANKCE ZA PORUŠENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU:

A) Překročení výpůjční lhůty:

- pokud se stane 3x, možno čtenáře vyloučit

B) Ztráta knihy:

- čtenář buď zaplatí danou částku za knihu, kterou společně stanoví s knihovnicí dle cenové
relace nebo zakoupí na své náklady knihu novou

C) Poškození knihy či obalu:

- za poškození obalu knihy čtenář zaplatí 20 Kč

- za polití knihy, vytrhnutí stránky či natržení knihy zaplatí čtenář 50 - 400 Kč

Platnost knihovního řádu OBECNÍ KNIHOVNY PODLESÍ ke dni: 2. 10. 2016